Tập ảnh : LỄ KHAI MẠC THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG 16- 2017

163