Tập ảnh : GIAO LƯU VĂN NGHỆ VỚI ĐƠN VỊ C21 CHÀO MỪNG 30/4/2017

163